Maharashtrians' Deep Affection for Pav-based Dishes

1. Vada pav

2. Misal pav

3. PAV bhaji

4. Samosa PAV

5. Masala Pav

6. Bhajiya Pav

7. Shev pav

8. Keema Pav