10  Divine Caves in India that every Hindu must visit

1. Amarnath Cave, Baltal, J&K

2. Vaishno Devi, Katra, J&K

3. Koteshwar Cave, Uttarakhand 

4. Elephanta Caves, Maharashtra 

5. Badami Caves, Karnataka 

6. Varaha Cave, Tamil Nadu 

7. Pallava Caves, Trichy 

8.Mandapeshwar Caves, Maharashtra 

9. Undavalli Caves, Andhra Pradesh 

10.  Ellora Caves, Maharashtra